May 23, 2011

श्री व्यंकटेशस्तवन !!!!

व्यंकटेश हे नाम चांगले ! म्हणुनि आवडी चित्त रंगले !
ध्यान मानसीं लागली स्तुती ! पाव सत्त्वरे लक्ष्मीपती !! १ !!

व्यंकटेश हे स्वामी राजसा ! पावसी मला हाचि भरंवसा !
क्षणाक्षणा तुझी मांडली स्तुती ! पाव सत्त्वरे लक्ष्मीपती !! २ !!

व्यंकटेश हे कुळदैवता ! तूंचि माउली सद्गुरु पिता !
इष्ट मित्र तूं धनाढ्य संपत्ती ! पाव सत्त्वरे लक्ष्मीपती !! ३ !!

व्यंकटेश रे तूजवेगळें ! दीन शीणतो दाविं पाउलें !
विश्वचालका भाकितों किती ! पाव सत्त्वरे लक्ष्मीपती !! ४ !!

कमलजापती कमललोचना ! नाभिकमलही भक्तदर्शना !
भक्तवत्सल ब्रीद साधती ! पाव सत्त्वरे लक्ष्मीपती !! ५ !!

दुष्ट दुर्मती दैत्य मारिले ! अपार संकटी भक्त तारिले !
आजि कां तरी सांडली रिती ! पाव सत्त्वरे लक्ष्मीपती !! ६ !!

ह्रुदय फूटला कंठ दाटला ! म्हणुनि लोचनीं पूर लोटला !
अजुनि अंत गा पाहशी किती ! पाव सत्त्वरे लक्ष्मीपती !! ७ !!

साधना तरी काय मी करूं ! भक्ति कोणती सांग आचरूं !
तीर्थही बहू हिंडलों क्षितीं ! पाव सत्त्वरे लक्ष्मीपती !! ८ !!

लक्ष्मीपती छंद लागला ! स्वामी संकटीं शीघ्र पावला !
भेट दीधली कृष्णजीपती ! पाव सत्त्वरे लक्ष्मीपती !! ९ !!

श्री व्यंकटेशा किती चाळवीसी ! तुझी पादपद्में कधिं दाखवीसी !
तुझ्या भेटिची आस मोठी जिवाला ! कधी भेटसी व्यंकटेशा दयाळा !! १० !!

मुरारी जगन्नाथ नारायणा हो ! कृपासागरा अच्युता माधवा हो !
मधूसूदना श्रीधरा भाग्यवंता ! नमस्कार हा व्यंकटेशा समर्था !! ११ !!
* * * * * * * * * ** * * * * ****** * * * * * * ** * * * * ** * * * *
व्यंकटाद्रिसमं स्थानं ब्रह्मांडे नास्ति किंचन !
व्यंकटेशसमो देवो न भूतो न भविष्यति !!

May 19, 2011

गुरु स्थान - फळाचा परिणाम

जन्मे लग्ने गुरुश्चैव रामचंद्रो वनागतः !
तृतीये बळी पाताळे चतुर्थे हरिश्चन्द्रयो: !
षष्ठे द्रौपदी हरणंच हन्ति रावणमष्टमे !
दशमे दुर्योधनं हन्ति द्वादशे पांडु वनागतम् !

'गुरु' पत्रिकेत ज्या स्थानात असतो ते स्थान ज्या गोष्टींचे कारक आहे त्यासंबंधी वाईट फळ मिळते. मात्र गुरुची दृष्टी ( ५,७,९ ) ही चांगली असते. वरील श्लोक हेच स्पष्ट करतो.
जन्म लग्नी कर्कॅचा गुरु होता म्हणून रामाला वनवासात जावे लागले. तृतीयातील गुरुने बळीला पाताळात दडपले, हरिश्चंद्राला ४ थ्या स्थानातील गुरुने वनवास घडला, ६ व्या स्थानातील गुरुने द्रौपदीचे वस्त्रहरण घडले. अष्टमातील गुरुने बलाढ्य रावणाचा नाश झाला. दुर्योधनाच्या दशमातील गुरु- माता पित्यांसमोर मृत्यू. भिष्माचार्यांच्या १२ व्या स्थनी गुरु( मकरेचा ) होता. राज्याभिषेक झाला नाही. दशरथाला ५ व्या स्थानी गुरु म्हणून पुत्र् -पुत्र म्हणून मरावे लागले. विश्वामित्राच्या ९ व्या स्थानात कर्केचा गुरु - कुत्रा व्हावे लागले.

गणेश पुराण


उपासना खंड अध्याय
1 2 3 4 5 6
क्रिडाखंड अध्या 1

पत्रिका हवी असल्यास इथे माहिती द्या