October 31, 2012

श्री साईसच्चरित्र ! अध्याय तिसरा

श्री साईसच्चरित्र ! अध्याय तिसरा
(https://www.shrisaibabasansthan.org या संकेतस्थळावरुन ...)October 30, 2012

  श्री साईसच्चरित्र  !  अध्याय दुसरा

(https://www.shrisaibabasansthan.org  या संकेतस्थळावरुन साभार ) 

October 29, 2012   श्री साईसच्चरित्र ! अध्याय  पहिला !
(https://www.shrisaibabasansthan.org  या संकेतस्थळावरुन साभार )

October 28, 2012

October 27, 2012

आज २७ ऑक्टोंबर २०१२
रात्री ९. ४५ पर्यंत शनीचे उत्तरा भाद्रपदा नक्षत्र . 

रात्री ९.४५ नंतर रेवती नक्षत्र
संपुर्ण दिवस - मीन रास
 

October 26, 2012


आज २६ ऑक्टोबर २०१२

संपुर्ण दिवसाची प्रत्तेक लग्नाची पत्रिका


October 23, 2012

  देवीक्षमापनस्तोत्रम् !!


( देवीपूजेनंतर पूजेतील दोषांचे परिमार्जन होते )

अपराधसहस्त्राणि क्रियंतेSहर्निशं मया !  दासो S यमिति मां मत्वा क्षमस्व परमेश्वरी !
आवाहनं न जानामि  न जानामि विसर्जनम् ! पूजां चैव न जानामि  क्षम्यतां परमेश्वरी !
मंत्रहीनं क्रियाहीनं  भक्तिहिनं सुरेश्वरि ! यत्पूजितं  मया देवि परिपूर्णं तदस्तुं मे !
अपराधशतं कृत्वा जगदंबेति चोच्चरेत् ! यां गतिं समवाप्नोति न तां ब्रह्मादयः सुरा : !
सापराधोS स्मि शरणं प्राप्तस्त्वां जगदंबिके ! इदानीमनुकंप्योS हं  यथेच्छसि तथा कुरु !
अज्ञानाद्विस्मृतेर्भ्रान्त्या यन्न्यूनमधिकं कृतम् ! तत्सर्वं क्षम्यतां देवि  प्रसीद परमेश्वरी !
कामेश्वरी जगन्मातः सच्चिदानंदविग्रहे ! गृहाणार्चामिमां प्रीत्या प्रसीद परमेश्वरी !
गुह्यातिगुह्यगोत्री त्वं गृहाणास्मत्कृतं जपम् ! सिध्दिर्भवतु मे देवि  त्वत्प्रसादात्सुरेश्वरी!

इति देवीक्षमापनस्त्रोत्रं संपूर्णम् !!

October 22, 2012

  !!   महालक्ष्मी कृपा प्रार्थना स्तोत्र    !!


 नमो माये , महा माये सर्वसिध्दिम् प्रदायिनी
अन्नं, वस्त्रं, तथा द्रव्यं  देहि मे परमेश्वरी
सर्व मंगल मांगल्ये , शिवे सर्वार्थ साधिके
शरण्ये त्र्यंबके गौरी, नारायणी नमोस्तुते

उमा गौरी, शिवा दुर्गा , भद्रा भगवती तथा
कुलदैवत चामुंडा रक्षतुं बालकं सदा
सर्वबाधा, निर्मुलाय, धनधान्य सुन्तविती
मनुष्यो यत् प्रयत्नेन भविष्यति नो संशयः

गायत्री चैव , सावित्री, पार्वतीच सरस्वती
वेदगर्भा वरारोहः गायत्री परम अंबिका

वरा मागितो एक ऐसाची द्यावा
घडू दे मनी, पूर्ण वांछित सेवा
तुझे गुण गाता स्फूरण दे स्वराला
तुला अर्पितो कालिके पुष्पमाला

संताचिया संगतीचा पुरावा
तुझे रुप डोळा दिसोनी उरावा
खरा मार्ग दावी सदा सज्जनाला
तुला अर्पितो रेणुके पुष्पमाला

तपस्वी तपस्येत, बैसुनी ध्यानि
तुझे अंबिका नाव ऐकोनी कानी
अति व्याकुळ ते तुझ्या दर्शनाला
तुला अर्पितो  एकविरे पुष्पमाला

पायी पडो मस्तक सेवकांचे
सदा नम्र धारी, असुरे जगाची
किती वर्णू मी या सुवर्णाक्षराला
तुला अर्पितो अंबिके पुष्पमाला

टळे विघ्न सारे तुझे नाम घेता
कधी दुर्जनाचा , नये काळ बाधा
सदा ठेव तू लोचनी बालकाला
तूला अर्पितो ललिते पुष्पमाला

ने दुष्ट बुध्दी आम्हां मानवांची
सद् बुध्दी दे नित्य विद्या धनाचि
आरोग्य आयुष्य दे शक्ति आम्हां
तुला अर्पितो जोगवे पुष्पमाला

प्रतिज्ञा करी माय तू लेकरांची
करी चाचणी, भक्ती भावार्थ साचि
तुझे रुप दावी आम्हा बालकांना
तुला अर्पितो चामुंडे पुष्पमाला

तिर्थास जाई, सदा भक्त भारी
कधि ना दिसे , मूर्त भोळी विचारी
गंधाक्षता वाहूनिया क्षणाला
तुला अर्पितो तुळजाभवानी पुष्पमाला

महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती :
तीन मुख्य अवतार - अवतार नवदुर्गा
तुला अर्पितो नवरात्र पुष्पमाला

October 21, 2012

Motivational Quote of the Day


"It's not who you are that holds you back, it's who you think you're not."
Author Unknown

October 19, 2012

!! श्री महालक्ष्मी कवचम् !!


!!   श्री गणेशाय नम : !!

स्य श्रीमहालक्ष्मीकवचमंत्रस्य ब्रह्मा ऋषि:  गायत्री छन्दः,
महाल़क्ष्मीर्देवता, महाल़क्ष्मीप्रीत्यर्थं जपे विनियोग : !!

इंद्र उवाच !!

समस्तकवचानां तु तेजस्वि कवचोत्तमम्
आत्मरक्षणमारोग्यं सत्यं त्वं ब्रूहि गीष्पते !

श्रीगुरुरुवाच !

महालक्ष्म्यास्तु कवचं प्रवक्ष्यामि समासतः
चतुर्दशसु लोकेषु रहस्यं ब्रह्मणोदितम् !

शिरो मे विष्णुपत्नी च ललाटममृतोद्भवा
चक्षुषी सुविशालाक्षी श्रवणे सागराम्बुजा !

घ्राणं पातु वरारोहा जिह्वामाम्नायरुपिणि
मुखं पातु महालक्ष्मी : कण्ठं वैकुण्ठवासिनी !

स्कन्धौ मे जानकी पातु भागवनंदिनी
बाहू द्वौ द्रविणी पातु नाभिं भुवनमातृका !

कटिं च पातु वाराहि सक्थिनी देवदेवता
उरू नारायणी पातु जानुनी चंद्रसोदरी !

इंदिरा पातु जंघे मे पादौ भक्तनमस्कृता !
नखांस्तेजस्विनी पातु सर्वांगं करुणामयी !

ब्रम्हणा लोकरक्षणार्थं निर्मितं कवचं श्रियः
ये पठन्ति महात्मानस्ते च धन्या जगत्रये !

कवचेनावृतांगानां जनानां जयदा सदा
मातेव सर्वसुखदा भव त्वममरेश्वरि !

भूयः सिध्दिमवाप्नोति निर्दिष्टं ब्रह्मणा स्वयम्
लक्ष्मीर्हरिप्रिया पद्मा एतन्नामत्रयं स्मरन् !

नामत्रयमिदं जप्त्वा स याति परमां श्रियम्
यः पठेत् स च धर्मात्मा सर्वान्कामानवाप्नुयात् !

इति श्रीब्रह्मपुराणे इन्दोपदिष्टं श्रीमहालक्ष्मीकवचं संपूर्णम् !
!

October 18, 2012


श्री सरस्वती - द्वादश - नामावलीप्रथमं भारती नाम द्वितीयं च सरस्वती !
तृतीयं शारदा देवी , चतुर्थं हंसवाहिनी !
पंचमं जगती ख्याता, षष्ठं वाग्वीश्वरी तथा !
सप्तमं कुमुदी प्रोक्ता अष्टमं ब्रह्मचारिणी !
नवमं बुधमाना च दशमं वरदायिनी !
एकादशं चन्दकांन्तिं द्वादशं भुवनेश्वरी !
द्वादशैतानि नामानि त्रिसंध्यं यः पठेन्नरः !
जिव्हाग्रे वसते नित्यं ब्रह्मरुपा सरस्वती !
सरस्वती महाभागे , विद्ये कमललोचने !
विश्वरूपे विशालाक्षि, विद्यां देहि नमोस्तु ते !

( विद्या अभ्यासांत यश मिळण्यासाठी तसेच केलेला अभ्यास लक्षांत रहाण्यासाठी , परीक्षेत चांगले यश मिळण्यासाठी हा  पाठ फलदायी आहे)

October 17, 2012

श्री महालक्ष्मी अष्टकनमस्तेस्तु महामाये श्री पीठे सुरपूजिते !
शंख चक्र गदा हस्ते महालक्ष्मी नमोस्तुते !!

नमस्ते गरुडारुढे कोलासुरभयंकरी !
 सर्वपाप हरे देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते !!

सर्वज्ञे सर्व वरदे सर्व दुष्ट भयंकरी !
सर्वदुख हरे देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते !!

सिद्धि बुद्धि प्रदे देवी भक्ति मुक्ति प्रदायनी !
मंत्र मुर्ते सदा देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते !!

आध्यंतरहीते देवी आद्य शक्ति महेश्वरी !
योगजे
योगसंभूते महालक्ष्मी नमोस्तुते !!

स्थूल
सूक्ष्ममहारौद्रे महाशक्ति महोदरे !
महापाप हरे देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते !!

पद्मासन स्थिते देवी परब्रह्म स्वरूपिणी !

परमेशि जगन्मातर्महालक्ष्मी नमोस्तुते !!
 श्वेतांबरधरे देवी नानालंकारभूषिते !
जगत्स्थिते जगन्मार्तमहालक्ष्मी नमोस्तुते!!
 
महालक्ष्मी अष्टक स्तोत्रं य: पठेत भक्तिमान्नर:!
सर्वसिद्धि मवाप्नोती राज्यम् प्राप्नोति सर्वदा !!

एककाले पठेन्नित्यं महापापविनाशनम !
द्विकालं य: 
पठेन्नित्यं धनधान्यसमन्वित: !!

त्रिकालं य:
पठेन्नित्यं महाशत्रुविनाशनम् !
महालक्ष्मीर्भवेन्नित्यं प्रसन्ना वरदा शुभा !!

October 16, 2012

!! श्री देवी सूक्तम् !!


नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नम : !
नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियता : प्रणता: स्मताम् !!

रुद्रायै नमो नित्यायै गौर्यॅ ध्यात्र्यै नमो नम : !
जोत्स्नायै चेन्दुरूपिण्यै सुखायै सततं नम : !!

कल्याण्यै प्रणतां वृध्द्यै सिध्द्यै कूर्मो नमो नमः !
नैऋत्यै भूभृतां लक्ष्म्यै शर्वाण्यै ते नमो नमः !!

दुर्गायै दुर्गपारायै सारायै सर्वकारिण्यै !
ख्यात्यै तथेव कृष्णायै धूम्रायै सततं नमः !!


अतिसौम्यातिरौद्रायै नतास्तस्यै नमो नमः !
नमो जगत्प्रतिष्ठायै देव्यै कृत्यै नमो नमः !!

या देवी सर्वभूतेषु विष्णुमायेति शब्दिता !
नमस्तस्यै ! नमस्तस्यै ! नमस्तस्यै ! नमो नमः !!

या देवी सर्वभूतेषु चेतनेत्यभिधीयते !
नमस्तस्यै ! नमस्तस्यै ! नमस्तस्यै ! नमो नमः !!

या देवी सर्वभूतेषु बुध्दिरुपेण संस्थिता !
नमस्तस्यै ! नमस्तस्यै ! नमस्तस्यै ! नमो नमः !!

या देवी सर्वभूतेषु निद्रारुपेण संस्थिता !
नमस्तस्यै ! नमस्तस्यै ! नमस्तस्यै ! नमो नमः !!

या देवी सर्वभूतेषु क्षुधारुपेण संस्थिता !
नमस्तस्यै ! नमस्तस्यै ! नमस्तस्यै ! नमो नमः !!

या देवी सर्वभूतेषु छायारुपेण संस्थिता !
नमस्तस्यै ! नमस्तस्यै ! नमस्तस्यै ! नमो नमः !!

या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरुपेण संस्थिता !
नमस्तस्यै ! नमस्तस्यै ! नमस्तस्यै ! नमो नमः !!

या देवी सर्वभूतेषु तृष्णारुपेण संस्थिता !
नमस्तस्यै ! नमस्तस्यै ! नमस्तस्यै ! नमो नमः !!

या देवी सर्वभूतेषु क्षान्तिरुपेण संस्थिता !
नमस्तस्यै ! नमस्तस्यै ! नमस्तस्यै ! नमो नमः !!

या देवी सर्वभूतेषु जातिरुपेण संस्थिता !
नमस्तस्यै ! नमस्तस्यै ! नमस्तस्यै ! नमो नमः !!

या देवी सर्वभूतेषु लज्जारुपेण संस्थिता !
नमस्तस्यै ! नमस्तस्यै ! नमस्तस्यै ! नमो नमः !!

या देवी सर्वभूतेषु निद्रारुपेण संस्थिता !
नमस्तस्यै ! नमस्तस्यै ! नमस्तस्यै ! नमो नमः !!

या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरुपेण संस्थिता !
नमस्तस्यै ! नमस्तस्यै ! नमस्तस्यै ! नमो नमः !!

या देवी सर्वभूतेषु श्रध्दारुपेण संस्थिता !
नमस्तस्यै ! नमस्तस्यै ! नमस्तस्यै ! नमो नमः !!

या देवी सर्वभूतेषु कान्तिरुपेण संस्थिता !
नमस्तस्यै ! नमस्तस्यै ! नमस्तस्यै ! नमो नमः !!

या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरुपेण संस्थिता !
नमस्तस्यै ! नमस्तस्यै ! नमस्तस्यै ! नमो नमः !!

या देवी सर्वभूतेषु वृत्तिरुपेण संस्थिता !
नमस्तस्यै ! नमस्तस्यै ! नमस्तस्यै ! नमो नमः !!

या देवी सर्वभूतेषु स्मृतिरुपेण संस्थिता !
नमस्तस्यै ! नमस्तस्यै ! नमस्तस्यै ! नमो नमः !!

या देवी सर्वभूतेषु दयारुपेण संस्थिता !
नमस्तस्यै ! नमस्तस्यै ! नमस्तस्यै ! नमो नमः !!

या देवी सर्वभूतेषु तुष्टिरुपेण संस्थिता !
नमस्तस्यै ! नमस्तस्यै ! नमस्तस्यै ! नमो नमः !!

या देवी सर्वभूतेषु मातृरुपेण संस्थिता !
नमस्तस्यै ! नमस्तस्यै ! नमस्तस्यै ! नमो नमः !!

या देवी सर्वभूतेषु भ्रान्तिरुपेण संस्थिता !
नमस्तस्यै ! नमस्तस्यै ! नमस्तस्यै ! नमो नमः !!

इन्द्रियाणामधिष्ठात्री भूतानाम् चाखिलेषु या !
भूतेषु सततं तस्यै व्याप्तिदेव्यै नमो नम : !!

चितिरुपेण या कृत्स्नमेतद्व्याप्य स्थिता जगत् !
नमस्तस्यै ! नमस्तस्यै ! नमस्तस्यै ! नमो नमः !!

October 15, 2012

!! श्री लक्ष्मी स्तोत्र !!

  शारदीय नवरात्रोत्सवाच्या  शुभेच्छा !!!!!

 !!   श्री  लक्ष्मी स्तोत्र !!

त्रैलोक्यपूजिते देवि कमले विष्णुवल्लभे !
यथा त्वमचला कृष्णे तथा भव मयि स्थिरा !! १ !!

कमला चंचला लक्ष्मीश्चला भूतिर्हरिप्रिया !
पद्मा प्द्मालया सम्यगुच्चै: श्रीपद्मधारिणी !! २ !!

द्वादशैतानि नामानि लक्ष्मीं संपूज्य य : पठेत् !
स्थिरा लक्ष्मीर्भवेत्तस्य पुत्रदारादिभि: सह !!  ३ !!

विश्वरुपस्य भार्यासि पद्मे पद्मालये शुभे !
सर्वतः पाहि मां देवि महालक्ष्मि नमो S स्तु ते !! ४ !! 


October 14, 2012

October 13, 2012

' अश्वत्थ सर्ववृक्षाणाम देवर्षीणां च नारद '


अश्वत्थाचे झाड  म्हणजे पिंपळाचे झाड .  या वृक्षाची महती अनेक धार्मीक ग्रंथात वर्णन केली आहे.

अश्वत्थ हा वृक्ष साक्षात हरिरुपच आहे.  प्रतीकरुपाने अश्वत्थ सेवा ही विष्णुसेवाच होते. स्कंदपुराणात म्हणले आहे -
मूले विष्णु: स्थितो नित्यं  स्कन्धे केशव एव च !
नारायणस्तु शाखासु पत्रेषु भगवान् हरि: ! !
फलेsच्युतो न संदेहः सर्वदेवै: समन्वितः !
स एव विष्णुर्द्रुम एव मूर्तो महात्मभि सेवित पूण्यमूलः !!
यस्याश्रयः पापसहस्रहन्ता भवेनृणां कामदुधो गुणाढ्यः !!

October 12, 2012

शुक्रस्तवराज : !


श्री गणेशाय नमः  !!

अस्य श्रीशुक्रस्तोत्रस्य प्रजापतिऋषि: ! अनुष्टुप छन्द : !  शुक्रो देवता !
शुक्रप्रीत्यर्थे जपे विनियोग : !

नमस्ते भार्गवश्रेष्ठ दैत्यदानवपूजित !
वृष्टिरोधप्रकत्रे च वृष्टिकर्त्रे  नमो नमः   !! १ !!

देवयानिपितस्तुभ्यं वेदवेदांगपारंग !
परेण तपसा शुध्दः शंकरो लोकसुंदरः ! !२ !!

प्राप्तो विद्यां जीवनाख्यां  तस्मै शुक्रात्मने नमः !
नमस्तस्मै भगवते भृगुपुत्राय वेधसे  !!  ३ !!

तारामंडलमध्यस्थ स्वभासाभासितांबर !
यस्योदये जगत्सर्वं मंगलार्ह भवेदिह  !! ४ !!

अस्तं याते ह्यरिष्टं स्यात्तस्मै मंगलरुपिणे !
त्रिपुरावासिनो दैत्यान् शिवबाण प्रपीडितान् !!५ !!

विद्यया जीवयाच्छुक्रो नमस्ते भृगुनंदन !
ययातिगुरवे तुभ्यं  नमस्ते कविनंदन !! ६ !!

बलिराज्यप्रदो जीवस्तस्मै जीवात्मने नमः !
भार्गवाय नमस्तुभ्यं पूर्वगीवार्णवंदित !! ७ !!

जीवपुत्राय यो विद्यां प्रादात्तस्मै नमो नमः !
नमः शुक्राय काव्याय भृगुपुत्राय धीमहि !! ८ !!

नमः कारुणरुपाय नमस्ते कारणात्मने !
स्तवराजमिमं पुण्यं  भार्गवस्य महात्मनः !! ९ !!

यः पठेच्छृणुयाद्वापि लभते वांछित फलम् !
पुत्रकामो लभेत्पुत्रान् श्रीकामो लभते श्रियम् !! १० !!राज्यकामो लभेद्राज्यं  स्त्रीकामः स्त्रियमुत्तमाम् !
भृगुवारे प्रयत्नन पठितव्यं समाहितै : !! ११ !!

अन्यवारे तु होरायां  पूजयेद् भृगुनन्दनम् !
रोगार्तो मुच्यते रोगाद् भयार्तो नुच्यते भयात् !! १२ !!

यद्यत्प्रार्थयते जन्तुस्तत्तत्पाप्नोति सर्वदा !
प्राप्तः काले प्रकर्तव्या भृगुपूजा प्रयत्नतः !
सर्व पापविनिर्मुक्तः प्राप्नुयाच्छिवसन्निधिम् !!  १३ !!

इति श्री ब्रह्मयामले शुक्रस्तवराज : संपूर्ण : !October 11, 2012

प्रभावी तोडगे - लग्न जमण्यासाठी

आजचा श्लोक / अभंग/ स्तोत्र/ मंत्र - स्वामी समर्थ, स्वामी समर्थ महामंत्र हा स्वामी समर्थ
 ( बंद करण्यासाठी खालील चित्रावर टिचकी मारावी)
श्री स्वामी समर्थ , जय जय स्वामी समर्थ !श्री स्वामी समर्थ , जय जय स्वामी समर्थ ! श्री स्वामी समर्थ , जय जय स्वामी समर्थ ! श्री स्वामी समर्थ , जय जय स्वामी समर्थ ! श्री स्वामी समर्थ , जय जय स्वामी समर्थ ! श्री स्वामी समर्थ , जय जय स्वामी समर्थ ! श्री स्वामी समर्थ , जय जय स्वामी समर्थ !
१ ) लग्न  न जमणा-या मुलीवरुन  तिला दाखवण्याच्या आदल्या दिवशी  किंवा  शनिवारी  तुरटी ओवाळून  विस्तवावर टाकावी
असे तीन शनिवार करावेत
याने दुष्ट  नजरेने  जर विवाहात अडथळे येत असतील  तर नाहिसे  होतात व विवाह चांगल्या ठिकाणी जमतो.


 २) काही उपयुक्त मंत्र / स्तोत्र

" देवकीनन्दन गोपाल वासुदेव जगत्पते !
देहि मे तनयं , कृष्ण त्वां अहम् शरणं गतः !!


" देवन्द्राणि  नमस्तुभ्यं  देवेन्द्र प्रिय भामिनी !
विवाह , सौख्य , आरोग्यं , पुत्र लाभं च देहि मे !!

October 10, 2012

ॐ चिं चित्रघण्टाभ्यां नम : !

घशाचे  विकार तसेच घशाचा कर्करोग  या मंत्राने बरा होतो. शरीरातील कोठलीही गाठ  ऑपरेशन केल्याशिवाय बरी होते.

रोज सकाळी रक्तचंदन दुधात उगाळून  १ चमचा ते रक्तचंदनाचे गंध  दूधांत घालावे. त्यात साखर नको.  नंतर त्या कपावर हात ठेवून वरील मंत्र १०८ वेळा म्हणावा व ते दूध  रिकाम्यापोटी प्यावे. नंतर १० मिनिटानी न्याहरी करावी.  असे सलग २१ दिवस करुन अनुभव घ्यावा


ॐ चिं चित्रघण्टाभ्यां नम : !

(  सोपे अनुभविक तोडगे  भाग ४ था या पुस्तकातून )


October 8, 2012

श्री मंगलचंडिका स्तोत्रआज मंगळवार त्यानिमित्याने  हे उपयुक्त  ' श्री मंगलचंडिका   स्तोत्र '

( सोपे अनुभविक तोडगे   या पुस्तकातून साभार ) 

घोरसंकटनिवारणपूर्वक श्रीदत्तप्रीतिकारकस्तोत्रम् घोरसंकटनिवारणपूर्वक श्रीदत्तप्रीतिकारकस्तोत्रम्

आज गुरुवार , त्यानिमित्याने हे  श्री वासुदेवानंदसरस्वतीटेंबेस्वामी महाराज विरचित  " घोरसंकटनिवारणपूर्वक श्रीदत्तप्रीतिकारकस्तोत्रम् "

संसारतापाने  तप्त झालेल्या व घोर संकटात सापडलेल्या साधक भक्तांना प्राप्त संकटातून  पार पाडून त्यांना श्री दत्तप्रीती प्राप्त ह्वावी यासाठी या स्तोत्राची निर्मीती करण्यात आली आहे

श्री सद्गगुरु महाराज म्हणतात  - सर्वांचे कल्याण करणारे हे श्लोक पंचक  नियमपूर्वक नित्यशः भक्तिभावाने जो पठण करील तो मनुष्य श्री दत्तमहाराजांना अत्यंतप्रिय होईल


श्री गुरुदेव दत्त  : !!!
महामृत्युंजय व्रतकथा

महामृत्युंजय व्रतकथा
सद् गुणी  व दीर्घायू  संतती साठी  महामृत्युंजय व्रतकथा 
October 7, 2012

श्री स्वामी समर्थ कृपातीर्थ तारक मंत्र

श्री स्वामी समर्थ कृपातीर्थ तारक मंत्र, श्री स्वामी समर्थ,  कृपातीर्थ,  तारक मंत्र

Motivational Quote of the Day

"Don't let your victories go to your head, or your failures go to your heart."
Author Unknown


October 6, 2012

जन्म शांती ( जनन शांती )१)  मूळ , आश्लेषा , जेष्ठा ,पुष्य ( दुसरे व तिसरे चरण )  उत्तरा फाल्गुनी ( पहिले चरण ), चित्रा ( पहिले व दुसरे चरण ) , रेवती ( अंतीम २ घटी - अंदाजे शेवटचा १ तास ) , मघा ( सुरवातीच्या २ घटी )  , अश्विनी , पूर्वाषाढा ( तृतीय चरण )   या नक्षत्रावर  जन्म असता जनन शांती  केली जाते.

२) योग दोष  - गंड योग , शूल योग , परीघ योग , वज्र योग , यमघंट योग, व्यतिपात योग, व्याघात , वैधृती योगावर जन्म असता  जनन शांती केली जाते.

३) जन्म वेळी  विष्टी अथवा भद्रा करण  असल्यास शांती केली जाते


( संग्रहीत )

October 5, 2012

बुध - शनी युती

  आज तुळ राशीत   बुध शनी युती होत आहे . श्री व. दा भट यांनी आपल्या  ' समग्र - ग्रहयोग '  या पुस्तकात या युती बद्दल चांगली माहिती दिली आहे.

बुध - शनी युती कुंडलीत शुभ संबंधीत असता , स्थान राशी वा भावेश बल अस्तां ही युती  कुंडलीत बौध्दीकदृष्ट्या  फारच शुभफलदायी होऊं शकते.  अशा व्यक्ती मोठ्या विद्वान , हुशार व उद्योगी आढळतात. मिथून, तुळ, कुंभ राशीत  युती असणारी मंडळी मोठी धडाडीची  व बौध्दिक क्षेत्रात  संशोधन व नाविन्य निर्माण करणारी आढळतात.
लोकमान्य टिळक, गोपाळ गणेश आगरकर, एडिसन, , पु.भा. भावे , आईनस्टाईन यां बुध्दीमान लोकांच्या पत्रिकेत  बुध - शनी  युती आहे.

अर्थात ही युती स्थान व राशीसंबंधीत शुभ नसता  एक अत्यंत असा अशुभ योग ठरतो.  बुधाच्या कारकत्वाची शनि कुचंबणा करतो.  ही युती कुंडलीत ६.८,१२ स्थानी असता, पापग्रहाच्या कुयोगात असता अत्यंत अशुभ परिणाम बुध्दीमतेच्या दृष्टीने देते.  बुध हा बौध्दीक  व मानसिकदृष्ट्या शनीने जास्त दुषित होत अस्ल्याने अशा व्यक्ती कित्तेक वेळा कारण नसताना काळजी करणा-या असतात  आत्मविश्वास व उत्साहाचा अभाव असतो. लवकर निराश होतात

बुध शनी युती संततीच्या दृष्टीनेही प्रतिकूल असते.  गुरु अशुभ संबंधीत असता , लग्न, पंचम, नवम, सप्तम, लाभ स्थानातील युती  पुत्रसंततीचा अभाव अथवा अजिबात संतती नसणे वगैरे फल देते.

October 4, 2012

श्री केशरी गुरुवार व्रत
पाच गुरुवारी करायचे हे व्रत आहे.या व्रताने  अध्यात्मिक बैठक उत्तम तयार होते.  अपेक्षीत फलप्राप्ती देणारे व्रत आहे.

वेगवेगळ्या सेवा भावा
क्रम तयाचा तसा आखावा
शोधू नाही गावोगावा
निशंक मनाने गुरु मिळावा
दिसशील तू मज देवळी
सुखविशील भावना वेळोवेळी
दिशा फाकल्या सांज वेळी
आशीर्वाद गुरु औदूंबर स्थळी


जय जय दत्त गुरु श्री गुरु जय गुरु जय जय गुरु अवधूत  चिंतन!October 3, 2012

संकष्टी चतुर्थी

बुधवार, ३ ऑक्टोंबर २०१२,  संकष्टी चतुर्थी

चंद्रोदय - ८. २८ वा

दर्शन घेऊयात  सोलापूर येथील गणेशाचे
October 1, 2012

स्तोत्र / अध्यायांची - एकत्रीत सुची

आजचा श्लोक / अभंग/ स्तोत्र/ मंत्र - स्वामी समर्थ, स्वामी समर्थ महामंत्र हा स्वामी समर्थ
 ( बंद करण्यासाठी खालील चित्रावर टिचकी मारावी)
श्री स्वामी समर्थ , जय जय स्वामी समर्थ !श्री स्वामी समर्थ , जय जय स्वामी समर्थ ! श्री स्वामी समर्थ , जय जय स्वामी समर्थ ! श्री स्वामी समर्थ , जय जय स्वामी समर्थ ! श्री स्वामी समर्थ , जय जय स्वामी समर्थ ! श्री स्वामी समर्थ , जय जय स्वामी समर्थ ! श्री स्वामी समर्थ , जय जय स्वामी समर्थ !


१)  श्री नवनाथ भक्तिसार अध्याय   - २

https://docs.google.com/file/d/0B5QD3AkyOSlIemtjbFZyTWI4WUU/edit

२) अरुंधती सौभाग्य व्रत
https://docs.google.com/file/d/1JrfuFCprSMJR5qLk1gm8_usHK8z1SDX6k5yDNsWLFtzdf6ZEEW-W0AMfavGd/edit

३) श्री गुरुचरित्र  अध्याय - १८
https://docs.google.com/file/d/0B5QD3AkyOSlITGVXS3dySWNqREU/edit

४)  श्री गुरुचरित्र  अध्याय - १४
https://docs.google.com/file/d/0B5QD3AkyOSlIblZFZWtiSGdwMjA/edit

५) श्री व्यंकटेश स्तोत्र
https://docs.google.com/file/d/0B5QD3AkyOSlIc2JxU010WERsOVU/edit

६) श्री नवनाथ अध्याय - १५
https://docs.google.com/file/d/0B5QD3AkyOSlIZzA2dDFuUnRXZE0/edit


७) श्री शनी महात्म्य
https://docs.google.com/file/d/0B5QD3AkyOSlITWNYQkI0OW9qNFE/edit

८) श्री गुरुचरित्र अध्याय - ५१
https://docs.google.com/file/d/0B5QD3AkyOSlIdzZDLUFVVFVaZUE/edit

९) गणपतीची  २१ स्तोत्रे
https://docs.google.com/file/d/0B5QD3AkyOSlIZFpTUGxyLXhNYUk/edit

१०) सार्थ श्री कनकधारा स्तोत्र
https://docs.google.com/file/d/0B5QD3AkyOSlIRmh3UjBDNkk0ZjQ/edit

११) सार्थ श्री हनुमान वडवानल स्तोत्र
https://docs.google.com/file/d/0B5QD3AkyOSlIMVFGbjAwMnJRNk0/edit

१२) श्री गुरुचरित्र अध्याय १३ वा
https://docs.google.com/file/d/0B5QD3AkyOSlIN0puUXp4a1hLYnM/edit

१३) श्री गुरुचरित्र अध्याय ३९ वा
https://docs.google.com/file/d/0B5QD3AkyOSlIdDZKb1d0RTBvNzQ/edit

१४) श्री नवनाथ भक्तिसार २८ वा अध्याय
https://docs.google.com/file/d/0B5QD3AkyOSlIWFFzNHBXenlFUW8/edit

१५) श्री विष्णूसहस्त्रनाम स्तोत्र
https://docs.google.com/file/d/0B5QD3AkyOSlITVRPYlhVNjRueFU/edit

१६) श्री हनुमान चालिसा ( मराठी )
https://docs.google.com/file/d/0B5QD3AkyOSlIM2dJNzk3NFFPTjQ/edit


१७) श्री नवनाथ भक्तिसार ५ वा अध्याय
https://docs.google.com/file/d/0B5QD3AkyOSlIUVBMLVVucWFpeFk/edit

१८) श्री गुरुगीता
https://docs.google.com/file/d/0B5QD3AkyOSlIVEhoM1B0aGRUQTA/edit

१९)  श्री स्वामी समर्थ  लीलामृत
https://docs.google.com/file/d/0B5QD3AkyOSlIOVN5a2NtQ2RZLTg/edit

२०) प्रदोष व्रत महात्म्य
https://docs.google.com/file/d/0B5QD3AkyOSlIS0hhRFpudzhYOEE/edit

२१) श्री एकादशी महात्म्य
https://docs.google.com/file/d/0B5QD3AkyOSlIM092eDFwMEZ6VDA/edit

२२) श्री दत्ताची २१ प्रभावी स्तोत्रे
https://docs.google.com/file/d/0B5QD3AkyOSlITEloR0QyVF9lVEE/edit

२३) श्री महालक्ष्मी स्तोत्र
https://docs.google.com/file/d/0B5QD3AkyOSlIQ2tRcmo5ejRZX3M/edit

२४) श्री शिवकवच ( मराठी )
https://docs.google.com/file/d/0B5QD3AkyOSlIV0tzLVRQbWprbDA/edit

२५) बावन्नश्लोकी गुरुचरित्र
https://docs.google.com/file/d/0B5QD3AkyOSlINDBGcXNlYVU4ZEE/edit

२६)  भगवद् गीता - १२ वा अध्याय
https://docs.google.com/file/d/0B5QD3AkyOSlIcElMazJaOElycEk/edit

२७)  सोळा सोमवार व्रत
https://docs.google.com/file/d/0B5QD3AkyOSlILVdjY0dhc2VHNXM/edit


२८)  पिठोरी व्रतकथा आणि पूजाविधी
https://docs.google.com/file/d/0B5QD3AkyOSlIQnB4Z21kN18wX1k/edit


ऑक्टोंबर महिन्यातील ग्रहांचे राशी / नक्षत्र प्रवेश
दिनांक ग्रह नक्षत्र  राशी    वेळ
1-Oct-12 बुध चित्रा तुळ 17.40
2-Oct-12        
3-Oct-12 मंगळ अनुराधा  वृश्चिक 15.16
4-Oct-12        
5-Oct-12        
6-Oct-12 बुध स्वाती तुळ 3.30
7-Oct-12        
8-Oct-12        
9-Oct-12 शुक्र पुर्वा सिंह 19.44
10-Oct-12 रवी चित्रा कन्या 12.21
11-Oct-12        
12-Oct-12 शनी स्वाती तुळ 1.30
13-Oct-12        
14-Oct-12        
15-Oct-12 बुध विशाखा तुळ 14.13
16-Oct-12        
17-Oct-12 रवी चित्रा तुळ 5.51
18-Oct-12        
19-Oct-12        
20-Oct-12        
21-Oct-12 शुक्र उत्तरा सिंह 1.12
22-Oct-12 मंगळ जेष्ठा  वृश्चिक 7.17
23-Oct-12 रवी स्वाती तुळ 22.46
23-Oct-12 बुध विशाखा  वृश्चिक 14.49
23-Oct-12 शुक्र उत्तरा कन्या 19.54

गणेश पुराण


उपासना खंड अध्याय
1 2 3 4 5 6
क्रिडाखंड अध्या 1

पत्रिका हवी असल्यास इथे माहिती द्या