May 25, 2017

संक्षिप्त शनिमाहात्म्य

शनैश्चर जयंती निमित्य शनि भक्तांसाठी ' संक्षिप्त शनिमाहात्म्य ' 🌺🌼🌸
  ( श्लोक १ ते ९१)

ॐ नमोजी गणनायका। सरस्वती सिध्दीदायिका। 
गुरु संत श्रोते पाठका। अखिलांसी नमो नम : ।१

मुळ कथा गुर्जर भाषेची। नवग्रहांच्या श्रेष्ठत्वाची।
 आणि महाराजी विक्रमांची। उज्जायिनी नगरिच्या।२

एके दिवशी प्रभातकाळी। नवग्रहांची चर्चा रंगली।
 पंडितांनी महती वर्णली। स्वबुध्दीपरत्वे सभेमाजी।३

राजा विक्रमाने प्रश्ण केला।ग्रहश्रेष्ठत्वाचा द्या दाखला।
सांगुन स्थिती-गतीमतिला।रुप पूजा वर्णावी।४

एकाच्या मते रवि महान ।दुजा म्हणे चंद्रमा गहन।
तिस-याचे निश्चित वचन। मंगळ वरिष्ठ मानावा।५

चौथा म्हणे बुध बळवंत।गुरु श्रेष्ठ पाचव्याचे मत।
शुक्राचा महिमा त्रिलोकात। सांगे विद्वान सहावा।६

पुढे राहू - केतू कथिला। अंती एकजण उटीला। 
शनि श्रेष्ठत्व सांगू लागला। साकल्ये करोन।७

तो म्हणे शनि सर्वश्रेष्ठ। बलाढ्य एवं कोपिष्ठ। 
करितो कोणासही भ्रष्ट। दृष्टि चमत्कारे ।८

भाविकांचे करितो रक्षण। दुर्जनास टाकतो ठेचून। 
जातीचा तेली पंगू चरण। कृष्ण वर्णी आहे जो.।९

काळभैरव त्याचे दैवत। जयावरी करी दृष्टीपात। 
करितो नामशेष उदध्वस्त। जीवन तो त्या जीवांचे।१०

रविराजाचा पुत्र शनि। पाहे पिता जन्मताक्षणी।
 उठतो कष्ट देही झणी। पित्याच्या सर्वांगी.। ११

पितृरथीचां सारथी। पांगुळा झाला निश्चिती।
अश्वांचिया नेत्रापती। आले पूर्ण अंधत्व।१२

थकले उपाय अनंत। जाहले धन्वंतरी त्रस्त। 
कृपा दृष्टी होता समस्त। आरोग्य पावले। १३

हे  ऐकोनी राजा विक्रम। हसून बोलला सप्रेम। 
हा नाही सुपुत्राचा धर्म। जनकास छळण्याचा। १४

या समयी यानी बसोनी। चालले होते क्रोधी शनी। 
विक्रमाचे वचन ऐकोनी। तत्काळ सभेसी पातले। १५

राजा अश्चर्यचकित जाहला। शनिचरणी प्रसादा धावला। 
परी शनिश्चरे अव्हेरिला। कठोर वाक् ताडनाने।१६

यमग्राज म्हणे रे वाचाळा। निंदका खळा मस्त टवाळा। 
कन्याराशी आलो तुझ्या मुळा। करीन मी गर्वहरण। १७

राजा झाला नतमस्तक। हरपला त्याचा विवेक। 
शनिदेव दावोनि धाक। सत्वर विमानकंपनीची बैसले। १८

खिन्नवदने सभा भंगली I राजा विक्रमास ग्लानी  आली I
मानसी कृष्णछाया दाटली I अंतरंगी सर्वांच्या  I  १९
एक मास उलटून गेला I  विक्रमा बारावा शनी आला I
सर्वत्र हाहाकार माजला I अभाविक गांजले I २०
या समयी पंडिता सांगती  I शनैश्चर पूजन पध्द्ती  I
आग्रहे विक्रमास म्हणती  I व्रतपालन असे करावे  I २१
प्रथम करावे अभ्यगस्नान  I मग करावे एकाग्रचितंन I
अश्वनाल प्रतिमेचे  जून पूजन I करावे विधीवत I २२
मृत्तिकेचा कुंभ स्थापावा I तयावरी नाल ठेवावा I
तेलअभिषेक करावा I काळी फुले व्हावी I २३
उडीद मीठ शनीस अर्पावे I सत्पात्रा-सोने-लोह-नील द्यावे I
वा काळे घोगडें दान करावे I किंवा अन्न -गुळ -तेल I २४
निलाजनं समाभासम रवी पुत्रम यमाग्रजम I
छाया मार्तंड संभुतं तन्नमामी शनैश्चरम I २५
हा जप करावा तेवीस सहस्त्र I प्रतिवारी वाचावे शनीस्तोत्र I
संतुष्ट करावे धार्मिक सत्पात्र I एकभुक्त रहावे शनिवारी I २६
राजाने उपदेश ऐकिला I अंतरी फार कष्टी जाहला I
शनी कृपेवरी विसंबला I उदास होऊन I २७
पुढे एक दिनी दोन प्रहरी I व्यापारी सौदागर आला नगरी I
घोडे विकावया आणिले भारी I त्याने बहुलक्षणी I २८
राजाही मैदानी प्रवेशाला I अभ्यास पाहून हरकला I
एका वारूवरी स्वार झाला I स्वतः च परीक्षा करावया I २९
आरूढ नृप  दृष्टीआड झाला I तुरंग तात्काल  गगनी उडाला I
निबीड दरी जाऊन उतरला I आणि जाहला अदृश्य I३०
सौदागर वेशी शनीने I शोधावया लावली राने I
न मिळे राजा म्हणोनी त्याने I केला पैका वसुल I ३१
राव चिंताग्रस्त घोर रानी I पश्चिमेस बुडे दिनमणी I
धरती ग्रासतसे रजनी I तेव्हा तो तेथेच विसावला I ३२
रात्र सारे पसरे रवितमा I पाऊले नेती राजा विक्रमा I
पोहोचला तामलिंदा ग्रामा I अंत्यत थकून भागून I ३३
त्या नगरी एक वैश्य होता I ज्याची अग्नीत मालमत्ता I
त्याची अलौकिका नामे दुहिता I इच्छांवर शोधतसे I ३४
त्या धनिके देखाला अतिथी I राजलक्षणे मदनाकृती I
नाम ग्रामादि घेई माहिती I आणि सुस्वागत करितसे I ३५
विसावला वैश्यगृही विक्रम I आवरी नित्यनैमित्यिक कर्म I
सेविली पंचपक्वांन्नी उत्तम I अति आग्रह अत्यादरे I ३६
उज्जयिनी स्वामीस कन्या द्यावी I असा हेतू धरोनी मनोभावी I
ही सुवर्ण संधी न दवडावी I एवं कथिले दुहितसे I ३७
लाडक्या पुत्रीच्या इच्छेनुसार I सावकारे धाडीला नृपवर I
पार्कही युक्ती उपवर I राजास शयनमंदिरी I ३८
पथिक निद्रागृही प्रवेशला I पाही सुशोभित रंगमहाल I
शृगांर साधने नटविलेला I नवदांपत्यासाठी I ३९
विक्रम मनी संशय उपजला I  कोणे हेतू रसरंग सजविला I
सावकारे पाठविले येथे मला I कोणत्या कारणे I ४०
नृपती सावधान अंतरी I गाढ निद्रेचे सॉंग पांघरी I
इतक्यात पावली सुन्दरी I सोळा शृगार करून I ४१
अलौकिक भाषण चतुर I यौवन शिखरी उपवर I
मधुमीलना झाली आतुर I ऐतदर्थ  पुरुषा जागवी I ४२
इशारे करून थकली I रंभा निद्राधीन झाली I
सन्मुख दृश्ये थरारली I चित्तवृत्ती राजाची I ४३
भित्ती चित्रातील हंसांने I उड्डाण करोनि लीलेने I
हाराची मौत्यें चचुने I भक्षण केली सत्वर I ४४
मदनिका जागी झाली I प्रेमभंगे संतापलेली I
खुंटीवरी पाहो लागली I ठेवलेला मौक्तिक हार I ४५
भूमीवरी करोनी पद प्रहार I म्हणे अरसिका देई माझा हार I
 आणि आपुल्या पंथे जावे सत्वर I कृष्णमुख घेवोनि I ४६
परी  तो उत्तरे हार लाभला नाही I ऐकून कोपली  लवलाही I
जनका सांगे तुम्ही स्वगृही I शर्विलक आणला I ४७
सावकार अविचारे पेटला I नृपा वाक्ताडन करू लागला I
सेवकी निर्दयपणे ताडिला I हारप्राप्तीसाठी I ४८
मारमारून चाकर थकले Iराजदरबारी घेऊन गेले I
चंद्रसेन राजाने ऐकिले I सर्व कथन वैश्याचे I ४९
चंद्रसेने  पथिका आज्ञा केली I मुक्ताहार डावी याच पाउली I
नहून सांभाळी त्वचा आपली I चौर्यकर्म शिक्षा म्हणून I ५०
विक्रम सांगे वास्तविकता I राजा कोपे कथा न ऐकिता I
आणि दूता म्हणे तोडा आता I हातपाय याचे सत्वरी I ५१
हस्तपादरहित शरिर। भुमिशैय्या निलाकाशावर। जलासाठी तळमळे फार। तुषार्त राजा विक्रम। ५२
या घटनेस उलटला मास। सोशी अनंत व्यथा प्रार्थीप्रहार। दयार्द्र शनिने चंद्रसेनास। द्रवविले अन्नोदक देण्या। ५३
अन्नोदक मिळतसे विक्रमा। मनी स्मरे तो उज्ज्ययिनी महिमा। एके दिनी दिसे स्नुषा उत्तमा। तेलीयाची त्या मार्गी।५४
तिचे माहेर नगरी उज्जयिनी।शश्वुर गृहासी जातसे कामिनी। खंडीत देही नृपास ओळखोनी। व्यथित मने थांबली। ५५
परस्परांच्या संभाषणातून। अघटीत घडलेले जाणून। आधरे भरपाई यानी बैसवून। आणिले तिने स्वगृही। ५६
तया ठका पाहोनी शश्वुर। राज भये कांपे थरथर। हा विक्रम राजा नरवर। स्नुषा सांगे निश्चये.। ५७
ऐकोनी दावे चंद्रसेनाकडे। म्हणे आणू कां तस्कर बा पुढे। अनाथा पाहोनि ह्दय रडे। माझे धर्मबुध्दीने। ५८
भक्तीचा हुंकार ऐकोनी। तेलकट परतला तिष्ठत मनी। चौरंगी बसोनि हाके घाणीं। सांगे विक्रम राजाला। ५९
चंद्रसूर्य उगवतो मावळती। सप्त संवत्सरे उलटून जाती। लीलया दीपराग स्वर स्फुरती। एकदा विक्रम कंठातून। ६०
अहो तो सायंकाळ शुभसमय। पेटवून लक्ष ओळी दीप वलय। उचंबळे राजकन्येचे हृदय। जाज्वल्य संगीत ऐकोनी। ६१
चंद्रसेन कन्या पद्मसेना। पाठवी शोधावया दासींना। तया पुरुषासी झणी आणा। पतीरुपे पुजीन मी। ६२
एकस्तंभाच्या राजमहाली। रंगती संगिताच्या मैफली। तेल्याघरची सेवा संपली। येथे विक्रम राजाची। ६३
रागरंग ऐकोन निशीदिनी। चंद्रसेन म्हणे यावे पाहोनी। उधळतो रंग कोणे करणी। कन्येच्या प्रासादी। ६४
दासी म्हणती हे राजराजेश्वर। आम्हास न कळे कन्येचे अंतर। बोले राजन समजेल प्रकार। आणि निद्राधीन जाहला। ६५
इकडे विक्रममन चिंताग्रस्त। केव्हा उज्जायिनी होईल प्राप्त। त्याचवेळी शनिदेव अकस्मात। दिसले साडेसात वर्षांनी.।६६
शनीदर्शने विक्रम हरपला। प्रणाम करण्या पुढे सरकला। विनवी न छळे मानवाला। अति असह्य होतसे। ६७
उत्तरी ग्रहस्वामी बोलले। मी अनेक गर्विष्ठां छळिले। गुरुग्रहा सुळापाशी नेले। अभिमान करताच.।६८
म्या भिवविले शिवशंकरा। धाडी वनी राजा रामचंद्रा। पाठविली सिता लंकापुरी। दशानन मारिला। ६९
कौशिके छळीले हरिश्चंद्रा। पिडीली दमयंती सुंदरा। भगें पडली  इंद्रशरीरास। कलंकीत झाला चंद्रमा।७०
आणि माझी दृष्टी पडता।क्षय झाला वशिष्ठपुत्रा। केली पराशरे भ्रष्टता। मस्यगंधे कारणे। ७१
श्रीकृष्ण कौरव पांडव। कितीतरी देव दानव। त्रासिले मी महामानव। एकाच दृष्टिक्षेपात.। ७२
विक्रम विनवू ग्रहश्रेष्ठा। न देई मानवा  देहाला कष्टा। नको नकोत हाल अपेष्टा। कोणाही प्राणीमात्रास.।७३
शनैश्वरे ठेविले वरदहस्त। नृप झाला दिव्यदेही पुर्ववत। म्हणे नाही छळणार मी समस्त। व्रतधारक मानवा। ७४
शनिदेव गेले निजस्थानास। चंद्रसेन आला कन्या गृहास। पाही सन्मुख तेजस्वी नरास। जणु मदन अवतरला। ७५
चंद्रसेन विचारी विनयप्रभावे। महाराज आपण कोण वदावे। कोणता देश नामगोत्र सांगावे। कोणत्या प्रयोजने या स्थानी। ७६
विक्रम हासून उद्गारला। तुम्ही होता जो तस्कर दंडिला। बोलवावे श्रीपती वैश्याला। मज ओळखण्यासाठी। ७७
ऐक माझे नामगोत्रादि आता। मी असे उज्जायिनी भाग्यविधाता। क्षत्रिय कुलीन जनीन पिता नाम माझे विक्रम। ७८
ऐकोनी घालतसे दंडवत। म्हणे केवढा घडला अनर्थ।
कोणते महत्तम प्रायश्चित्त।  घ्यावे मी चंद्रसेनाने। ७९
अहो महासमर्था दंडक पामरा। कोणत्या शासने तयाचा उध्दार। क्षमा मागण्या निरलस अधिकार। गहन गती कर्माची। ८०
यावरून विक्रम सांत्वन करी। राजन चंद्रसेना अवधारी। शनीची कृपा झाली आम्हावरी। म्हणोनि घडले अघटित हे.। ८१
चंद्रसेन पाचारी सावकार। हस्त जोडीने आला सामोरा। खिन्नवदने करी मुजरा। आर्जवी स्वगृही चलण्यास। ८२
मनी ना ये विक्रमाच्या। सार्वभौम नृपतीच्या। चंद्रसेन वैश्य आघवे। दास आणि पौरजन.। ८३
प्रवेशले अलौकिकेच्या मंदिरी। चित्रीचा हंस होता निर्जीव जरी। उगाळी मोतीहार सर्वांसमोरी। स्वमुखातून लीलेने।८४
सकळजण आश्चर्य पावले । म्हणती श्रेष्ठा दूषणे लाविले। शनिच्या अवकृपेने सोसले। भोग साडेसात वर्ष। ८५
असे पद्मसेना राजकन्या। आणि अलौकिका रुपांगना। अर्पिती विक्रमाच्या चरणा। जीवन सर्वस्व आपुले । ८६
चंद्रसेन आणि सावकार। विवाही ओतती  भारंभार। मोत्ये, पोवळी, रत्नें अपार।
जामाता तुष्ट कराया। ८७
राजा विक्रम त्या तेलियास। देतसे एक संपन्न देश। आणि दाने देई याचकांस। सर्वांच्या इच्छा पूर्ण करी.।८८
पुढे आजन्म शनिव्रत। पाळी विक्रम सज्ज नीत। श्रोते हो तुम्हीही समस्त। शनिव्रत आचरावे.।८९
तात्याजी महिपतीची मुळकथा। शनिदेवचरणी ठेवोनी माथा। संक्षिप्तरुपे निवेदिली तत्वता। सर्वांच्या कल्याणासाठी.।९०
द्विजवंशी जिचा जनक। ती संक्षेपी हे कथानक। सुखी व्हावा हा तिहीलोक।
*शनैश्वरार्पणमस्तु* ।।९१
इति श्री शनैश्वर माहात्म्य समपूर्णम्
। शनिमहाराज की जय ।
-----------------------------------------
देवा तुझ्या द्वारी आलो 🙏🏼🌺

May 23, 2017

भविष्याच्या अंतरंगात भाग - ६( शनि महिमा)

येत्या गुरूवारी शनी जयंती आहे. प्रस्तृत लेखनमालेत या निमित्ताने *झुंजार शनी*( लेखक : पद्माकर जोशी) व *शनि महिमा* ( लेखिका: वसुधा वाघ) यांच्या पुस्तकातील संकलित माहिती देत आहे. झुंजार शनी या पुस्तकात लेखकाने सर्व जोतिषांसाठी एक सुरेख विवेचन लिहिले आहे. ते म्हणतात, ' 

जोतिषशास्त्र हे मनोरंजक असून भविष्याचे ज्ञान समजावून देणारे म्हणजे ईश्वराच्या अगदी जवळचे शास्त्र आहे. जितके हे शास्त्र सुगम व पवित्र आहे तितकेच हे शास्त्र जो शिकेल त्याला अपवित्र करणारे आहे. याचे कारण नकळत त्याला गर्व येतो आणि गर्वाचे घर नेहमी खालीच असते. म्हणून कुणाचे ही वर्म दुस-यास सांगू नका. एखाद्याच्या कुंडलीचा व्यवहारात उपयोग करु नका, नाहीतर तुमचे भाग्य नष्ट होईल, तुमच्या वाणिचे तेज नष्ट होईल.

 खूपच छान विचार आहेत हे.🏻 आणि सर्व जोतिषांना याचा नक्की फायदा होईल

 शनी संबंधि काही ठळक सिध्दांत देताना लेखक म्हणतात

 १) शनी समोर रवी प्रथम स्थानी असेल तर बाप लेकाचे पटत नाही २)शनी समोर रवी जर धन स्थानात असेल तर नेत्रदोष, अंधत्व येते ३) शनी समोर रवी तृतीयात असेल तर भावंडांबाबतीत एखादी वाईट घटना घडू शकते ४) शनी समोर बुध लाभात असेल तर परदेशात फायदा होतो 

 *शनी महिमा* या वसुधा वाघ यांच्या पुस्तकातही अनेक गोष्टींची विस्तृत माहिती आहे.यात त्यांनी एका वेगळ्या प्रकारे पत्रिकेतील प्रत्तेक स्थानात शनी असता व्यक्तीचे जीवन कसे असते हे समजावून सांगितले आहे 

 प्रथम स्थानात शनी - त्या व्यक्तीचे जीवन चारुदत्ता सारखे असते

 शनी द्वितीयस्थानात - धुतराष्ट्राचे जीवन वाट्याला येते

 तृतीय स्थानात - द्रोणाचार्य 

चतुर्थात शनि - गांधारीचे जीवन 

पंचमात शनी - उर्मिला

 षष्ठात शनी - पंडू राजा ( निरोगी आयुष्य कमी)

 सप्तमात शनि, - अंबे सारखे जीवन वाट्याला येते 

अष्टमात शनि - भीष्म 

नवमात शनि - दुर्योधन 

दशमात शनि - श्रीकृष्ण ( चकीत करणारे जीवन)

 लाभात शनि - कर्ण 

व्ययात शनी - पांडव 

 शनिच्या प्रसन्नतेसाठी हनुमानकवच, हनुमान चालीसा, शनी महात्म्य अवश्य वाचावे. शनिच्या देवळात जाऊन मनोभावे प्रार्थना करुन दर्शन घ्यावे.

 निलांजन समाभासं रवीपुत्रं यमाग्रजं

 छायामार्तंड संभूतं त्वं नमामिम् शनैश्चरम् !! 

( नीलवर्ण व अंजनाप्रमाणे कृष्ण कांती असलेला, सूर्याचा पुत्र, यमाचा अग्रज तसेच छाया व आदित्य यांच्यापासून जन्मलेला जो शनैश्चर त्याला माझा नमस्कार  असो) 

 सदर संकलन शनिचरणी अर्पण 

May 21, 2017

भविष्याच्या अंतरंगात भाग ५डॉ श. म .साठ्ये  यांच्या आरोग्य कुडंली  या पुस्तकातील काही उपयुक्त माहिती देत असताना या भागात पाहूया, षष्ठ स्थानात  सिंह, कन्या , तुळ, वृश्चिक रास असता घ्यावयाची काळजी
👇🏻

*सिंह रास* : - ही राशी उष्ण आहे.

जर या राशीत  बुध  असेल तर अतीशय अभ्यास त्रासदायक होऊ शकतो

शुक्र असेल तर कपड्यातील अनियमित पणा धोकादायक ठरतो

मंगळ  असेल तर घाई व भावनांचा क्षोभ टाळावा

गुरु असेल तर आहारातील अनियमितपणा आणी अतियोग टाळावा

शनी असता खुप शारिरिक श्रम टाळावेत

नेपच्यून असता चुकीची औषधे घेत नाही ना हे पहावे

*कन्या रास* - ही राशी पचनाशी संबंधित आहे

या राशीत बुध  असता  मानसिक ताण टाळून नियमित सवयी लावून घेतल्या पाहिजेत

या राशीतील शुक्र अयोग्य खाण्याकडे कल दर्शवतो

मंगळ असता पोषण अयोग्य असते

गुरु असता आहाराच्या अतीयोगापासीन जपावे

शनी असता मल प्रवृत्ती साफ राहील याची दक्षता घ्यावी

युरेनस - घाईघाईने जेवण टाळावे

*तूळ रास* : ही उबदार राशी आहे

या राशीत बुध असता - खुप वेळ उभा राहणे, उभे राहून अभ्यास करणे टाळावे

शुक्र असता गोड पदार्थ जास्त खाऊ नयेत

मंगळ असता सांसर्गीक रोगापासून स्वतः:चे रक्षण करावे

गुरु असता : उच्च दर्जाची राहणी आजाराला कारणीभूत होते

शनी असता : थंडी पासून कमरेला जपावे

नेपच्युन असता अतिप्रमाणात औषध घेण्यापासून काळजी घ्यावी

*वृश्चिक रास*

या राशीत बुध असता सर्वप्रकारचा निष्काळजीपणा आणी विसराळूपणा याबाबत दक्ष राहिले पाहिजे

शुक्र असता: नैतिकता जपावी

मंगळ असता : जननेंद्रियांचे रोग होण्याची शक्यता

गुरु असता चरबीयुक्त खाणे यामुळे विकार दर्शवतो

शनि असता, बेताचेच थंड पदार्थ सेवन करावे

पुढील भागात - धनु, मकर, कुंभ, मीन राशीबद्दलFor blog article on whatsapp contact on 9819830770

May 19, 2017

भविष्याच्या अंतरंगात - भाग ४डॉ श म साठ्ये  यांच्या आरोग्य कुडंली  या पुस्तकातील काही उपयुक्त माहिती सध्या आपण वाचत आहोत . षष्ठ स्थानात मेष राशीत काही ग्रह असताना  काय काळजी घ्यायची हे आपण पाहिले . या भागात आपण वृषभ, मिथुन , कर्क या राशी बद्दल  माहिती  घेऊ

तत्पूर्वी  एक गोष्ट नमूद करावीशी वाटते . या पुस्तकाचे लेखक  स्वतः: डॉक्टर आहेत .
व्यवसायाने   प्रतिथयश डॉक्टर असूनही  अनेकांना जोतिषशास्त्र अवगत होते किंबहुना  वेळोवेळी शस्त्रक्रिया वगैरेंच्या आधी  हे डाँक्टर आवर्जून  या शास्त्राची मदत घेत असत . याचे उत्तम उदाहरण म्हणजे मुंबइचे स्त्रीरोगतद्न्य डॉ  पुरंदरे . यांच्या कार्याविषयी परत केव्हातरी .  पण उठसुठ हे शास्त्र  म्हणजे  फेकाफेकी आहे असे मानणारे अनेक डाँक्टर  दवाखान्याची , स्वतः: च्या घराची अगदी विधीवत वास्तुशांत करण्यासाठी मुहूर्त वगैरे पाहताना  दिसून आले आहेत . असो ..

षष्ठात   वृषभ, मिथुन , कर्क रास असताना घ्यावयाची काळजी 👇🏻

*वृषभ रास* : - ही राशी रुक्ष आणि थंड आहे.

जर या राशीत  बुध  असेल तर आवाजाचा वापर जपून करावा मोठ्यांदा बोलणे टाळावे .

शुक्र असेल तर मानेचे संरक्षण करावे

मंगळ  असेल तर स्वरयंत्रावर त्राण येणार नाही याची काळजी घ्यावी

गुरु असेल तर सर्वच बाबतीत ' अति 'वर्ज्य करावे

शनी असता मान व घसा याचे योग्य त-हेने विशेषतः थंडी पासून रक्षण करावे

*मिथुन रास* - ही राशी मज्जासंस्थेला  बिघडवते

या राशीत बुध  असता  फुफुस्साच्या आरोग्यासंबंधी काही व्यायाम घेतला पाहिजे

शुक्र असता रक्त चागले राहील याची काळजी घ्यावी

मंगळ असता घशाच्या विकाराची तत्पर चिकित्सा करावी

गुरु असता अन्नातील अनियमित पणा त्रासदायक ठरू शकतो

शनी असता श्वसनाचा  व्यायाम ( प्राणायाम , योग्य ) अवश्य करावा

युरेनस - मज्जासंस्थेवरील ताण टाळावा

*कर्क रास* : या राशीचा परिणाम अन्नपचनाशी संबधीत अवयव व मन यावर होतो

या राशीत बुध असता - अनावश्यक चिंता टाळाव्यात

शुक्र असता आहारातील अनियमितता टाळावी

मंगळ असता सांसर्गीक रोगापासून स्वतः:चे रक्षण करावे

गुरु असता : खाण्यातील अतिरेक टाळावा

शनी असता : आहारात जास्त थंड पदार्थ घेऊ नयेत

क्रमश:
पुढील भागात - सिंह , कन्या , तुळ, वृश्चिक राशीबद्दल


For blog article on whatsapp contact on 9819830770

May 18, 2017

भविष्याच्या अंतरंगात - भाग ३


आयुर्वेद आणि ज्योतिषशास्त्र यांचा जवळचा संबंध आहे. दोन्ही शास्त्रांची उद्दिष्टे शारीरिक, मानसिक आणी आत्मिक दु:खातून मानवाला मुक्त करणे ही आहेत.  तेंव्हा या दृष्टीने एखादी व्यक्ती,  तिचे शरिराची घडण, मनाची घडण यामुळे तिला होऊ शकणारे विकार व त्यासाठी करावी लागणारी उपाययोजना यासाठी जोतिष शास्त्राचा उपयोग कसा करता येईल हे डाँ श.म साठ्ये यांनी त्यांच्या *आरोग्य कुंडली* या पुस्तकात केले आहे

ज्योतिशास्त्र म्हणजे ज्योति:शास्त्र.  ह्या ज्योति आकाशातील आहेत. त्या म्हणजे सूर्य,  चंद्र इ
आकाशस्थ ग्रहादिंचा जो परिणाम प्राण्यांवर घडतो त्या संबंधी जे शास्त्र विचार करते त्याला फलजोतिषशास्त्र असे म्हणतात, याचाच एक विभाग वैद्यकिय ज्योतिष हा आहे

साधारणत: पत्रिकेतील ६ वे स्थान, त्यातील राशी,  त्या स्थानात असणाऱ्या ग्रहांवरून जातकास कुठला आजार होणार हे कळते. यात लग्न राशी, रवि, चंद्र यांचा ही अभ्यास करणे क्रमप्राप्त आहे. यासंबंधी उपयुक्त माहिती या पुस्तकात दिली आहे

या पुस्तकातील १२ वा भाग आहे  *कुंडली व आरोग्याची काळजी*हे प्रकरण सविस्तर इथे ( तीन - चार भागात)  देत आहे

तुमच्या पत्रिकेत सहाव्या स्थानात *मेष* रास असेल तर घ्यावयाची काळजी:-

मेष ही राशी उष्ण व भडक स्वभावाची आहे.

 ह्या राशीत बुध असता खूप वाचन करणे टाळावे, खुप मानसिक बौध्दिक कामे करु नयेत

शुक्र असता सौंदर्य प्रसाधने व चेहऱ्यावर,  केसांना लावण्याची लोशन्स टाळली पाहिजेत

मंगळ असता रँश अँक्शन टाळाव्यात, डोक्याला जपावे

गुरु असता वरचेवर रक्त तपासणी करावी

शनी असता थंडी पासून जपावे

युरेनस असता डोळ्यांची काळजी घ्यावी

नेपच्यून असता आपले विचार हे भ्रामक समजुती पासून दूर ठेवावेत

क्रमश:

( पुढील भागात सहाव्या स्थानात वृषभ, मिथुन कर्क रास आणि त्यात ग्रह असता घ्यावयाची का


For blog article on whatsapp contact on 9819830770

May 14, 2017

भविष्याचा अंतरंगात - भाग२


उपासना आणि जातकशास्त्र
( संदर्भ : संचित दर्शन, लेखक - म.दा भट)
जातकशास्त्राच्या अभ्यासासाठी उपासनेची बैठक असावी असे म्हणले जाते. काहीही जातकशास्त्र अवगत नसताना केवळ उपासनेमुळे लाभलेल्या अंतर्ज्ञानशक्तिमुळे उत्तम शास्त्र जाणणा-या व्यक्तींपेक्षाही बरोबर भविष्य सांगणारी अनेक मंडळी आपण पाहतो
म्हणूनच शास्राच्या अभ्यासाबरोबरच उपासनेची जोड अवश्य द्यावी
*सातत्याने केलेल्या उपासना,  जप तप इ आचारांनी फल-जोतिषशास्त्र अभ्यासासाठी आवश्यक असणा-या एकाग्रता आणी अंतर्ज्ञान इ गुणांची प्राप्ती होत असतेच शिवाय संतोष, मनप्रसन्नता, आनंद आणी तृप्ती इ गोष्टींचा ही लाभ होतो*
*गणपती अथर्वशीर्ष*
ॐ कार स्वरूप मंगलमूर्ती - गणेश सर्व विद्यांचे मूळ आहे. कुठल्याही विद्येला गणेश वरदानाशिवाय जय नाही, गणेश वरदानाशिवाय वाचेला शक्ति नाही आणी सत्यता स्वरूप अभय नाही
निरंतर स्वरूपात विद्या संपादन करणा-या सच्छिष्यांचे गणपती रक्षण करतो. अशा हिरण्यगर्भ गणपतीचे पूजन आणि उपासना फलजोतिषशास्त्र अभ्यासणा-या व्यक्तीस आवश्यक आहे.
गणपतीच्या निरनिराळ्या उपासना उपलब्ध असतील पण " गणपती अथर्वशीर्ष " ही राजमान्य उपासना आहे.  ही उपासना करणाऱ्यांच्या वाचेत एक प्रकारची निष्ठा आहे त्यांच्यात एक प्रकारचे तेज ही पहावयास मिळते
वेदाध्यायी विनित: ग्रहवर्धेनपटु: सत्यवादी सुवृत्त:!
जोतिश्शास्त्रप्रवीण:ग्रहगणितपटु: सोsत्रदैवज्ञ उक्त:!
*आज संकष्टी चतुर्थी दिवशी हे संकलित लेखन झाले ही गजाननाची कृपा*
मोरया 🌺🙏🏼
पुढील भागात डाँ श म साठ्ये यांच्या *आरोग्य कुंडली* ( आयुर्वेदाद्वारा वैद्यकीय जोतिष) या पुस्तकातील संग्रहीत माहिती देण्याचा प्रयत्न करणार आहे

May 13, 2017

भविष्याच्या अंतरंगात


Whatsapp  वरील  जोतिष समूहावर सुरु केलेले  सादर इथे संग्रहित स्वरूपात ठेवत आहे 
---------------------------------------------------------------------------------------
मोरया 🙏🏼🌺
नमस्कार मंडळी🙏🏼,  आपल्या या जोतिष समुहामधे चर्चेसाठी सध्या वाचत असलेल्या जोतिष संबंधी पुस्तकातील उपयुक्त माहिती संकलित करून ठराविक कालावधीत द्यायचा विचार करत आहे. जेणेकरून आपण सगळे एखाद्या नियमावर चर्चा करु, इतरांचे अनुभव ही वाचू.
तर आज १३ मे २०१७ ला बुधाच्या *जेष्ठा* नक्षत्रावर याची सुरवात करत आहे. असं म्हणतात की बुध ग्रह हा पुनरावृत्तीचा कारक ग्रह आहे ( याबाबतीतही जाणकारांची मते वाचायला आवडतील) तसेच बुध हा लेखनाचा ही कारक ग्रह आहे,  म्हणूनच पुस्तक प्रकाशन, लेखन इ गोष्टी बुधाच्या नक्षत्रावर कराव्यात जेणेकरून ती ( चांगली ) गोष्ट  परत परत घडेल आणी एकंदर पुस्तकाचा, लेखनाचा TRP. वाढण्यास मदत होईल.😊
जेष्ठा नक्षत्रावर धान्यमळणी, राज्याभिषेक,  शपथविधी,  नवीन कार्यकारिणी जाहीर करणे, शस्त्रांना धार लावणे, युद्धाचीपुर्व तयारी करणे- इ. गोष्टी करतात
या नक्षत्रावर वस्तू हरवल्यास पश्चिम दिशेस शोधावी परंतु ती सहसा सापडत नाही
(संदर्भ: नक्षत्रे आणि जोतिष - मधुसुदन घाणेकर)
बुध, जेष्ठा नक्षत्र, लेखन  या वर समुहातील इतर मंडळींच्या माहितीचे स्वागत 🙏🏼
(क्रमशः)
📝

गणेश पुराण


उपासना खंड अध्याय
1 2 3 4 5 6
क्रिडाखंड अध्या 1

पत्रिका हवी असल्यास इथे माहिती द्या